آخرین مطالب بورسی
خپارس
مستعد یک رشد بزرگ مناسب سرمایه گذاریِ امنِ بلند

خپارس مستعد یک رشد بزرگ مناسب سرمایه گذاریِ امنِ بلند

خپارس مستعد یک رشد بزرگ مناسب سرمایه گذاریِ امنِ بلند مدت کسانی که وقت رصد روزانه بازار را...

تاریخ : 2020-06-06
های_وب مجدد سنگین خرید کنید چند روز آینده مجدد

های_وب مجدد سنگین خرید کنید چند روز آینده مجدد

های_وب مجدد سنگین خرید کنید چند روز آینده مجدد قراردادی جدید رونمایی خواهد کرد منتظر باشید.

تاریخ : 2020-06-06
حپارسا
ورود سنگین پول هوشمند همراه کد کد سنگین امروز

حپارسا ورود سنگین پول هوشمند همراه کد کد سنگین امروز

حپارسا ورود سنگین پول هوشمند همراه کد کد سنگین امروز حقوقی حقیقی بیانگر شروع موج پر قدرت سهم...

تاریخ : 2020-06-06
واچ لیست خرید کم ریسک یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۸

واچ لیست خرید کم ریسک یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۸

واچ لیست خرید کم ریسک یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۸ ...

تاریخ : 2020-06-06
های‌وب حرکت سهم سمت سقف کانال صعودی 3800

های‌وب حرکت سهم سمت سقف کانال صعودی 3800

های‌وب حرکت سهم سمت سقف کانال صعودی 3800

تاریخ : 2020-06-07
موافقت شورای عالی ترابری افزایش قیمت بلیت قطارهای

موافقت شورای عالی ترابری افزایش قیمت بلیت قطارهای

موافقت شورای عالی ترابری افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری تصویب نهایی انتظار تائید وزیر راه؛ صورت...

تاریخ : 2020-06-07
حپارسا رو سنگین خرید کنید صفر تابلو درو کنید

حپارسا رو سنگین خرید کنید صفر تابلو درو کنید

حپارسا رو سنگین خرید کنید صفر تابلو درو کنید

تاریخ : 2020-06-07
کرازی حجم مشکوک ورود سنگین پول هوشمند سنگین خرید کنید

کرازی حجم مشکوک ورود سنگین پول هوشمند سنگین خرید کنید

کرازی حجم مشکوک ورود سنگین پول هوشمند سنگین خرید کنید

تاریخ : 2020-06-07
نسبت کرازی شاخص_کانی_غیر_فلزی
شکست ترند نزولی

نسبت کرازی شاخص_کانی_غیر_فلزی شکست ترند نزولی

نسبت کرازی شاخص_کانی_غیر_فلزی شکست ترند نزولی قرارگیری پولبک شروع سوپر سیکل ایمپالس صعودی.

تاریخ : 2020-06-07
سهم ارزشمندی دور حاشیه هیا هو بخر بخری این فوکا بی سرو

سهم ارزشمندی دور حاشیه هیا هو بخر بخری این فوکا بی سرو

سهم ارزشمندی دور حاشیه هیا هو بخر بخری این فوکا بی سرو صدا داره بالا میاد. فوکا_ارزشمند

تاریخ : 2020-06-07
افزایش نرخ 25% کلیه محصولات شوینده تایید

افزایش نرخ 25% کلیه محصولات شوینده تایید

افزایش نرخ 25% کلیه محصولات شوینده تایید شد. شپاکسا_بسیار_جذاب

تاریخ : 2020-06-07
فوری
موج جدید نقدینگی سنگین راه بورس.
دوستی سهم هاتون

فوری موج جدید نقدینگی سنگین راه بورس. دوستی سهم هاتون

فوری موج جدید نقدینگی سنگین راه بورس. دوستی سهم هاتون بچسبید فقط گنجشک روزی نباشید.

تاریخ : 2020-06-07tgsho footer